KAUTUSAN BLG. 01, S-2014

KAUTUSAN BLG. 01, S-2014

1)   BAWAL MAGLABA, MALIGO AT MAGLINIS NG SASAKYAN SA TATLUHANG GRIPO

2)   BAWAL MAGHUGAS NG ISDA AT PLATO SA MALILIIT AT TATLUHANG GRIPO 

 

a)    Unang paglabag –paglilinis sa nasasakupan ng barangay o community service sa loob ng tatlong (3) oras;

b)    Ikalawang paglabag – multang P300.00 at paglilinis sa nasasakupan ng barangay o community service mula tatlo (3) hanggang walong oras at;

c) 
Ikatlong paglabag –  multang P500.00 at paglilinis sa nasasakupan ng barangay o community service ng walong oras sa loob ng tatlong araw.
Comments